Laito

Laito naudojimosi sąlygos ir taisyklės

Šios sąlygos reglamentuoja

 • Naudojimąsi Laito, ir,
 • bet kokia kita susijusi Sutartis ar teisiniai santykiai su Savininku teisiškai privalomu būdu. Didžiąja raide rašomi žodžiai apibrėžti atitinkamoje šio dokumento dalyje.

Vartotojas privalo atidžiai perskaityti šį dokumentą.

Nors visus sutartinius santykius, susijusius su šiais Produktais, sudaro tik Savininkas ir Naudotojai, Naudotojai pripažįsta ir sutinka, kad tais atvejais, kai „Laito“ jiems buvo suteikta per „Apple App Store“, „Apple“ gali vykdyti šias Sąlygas kaip trečiosios šalies naudos gavėjas. Nė viena šiose sąlygose nesukuria jokių darbo, atstovavimo ar partnerystės santykių tarp susijusių šalių.

Laito yra teikiama: Octovenio MB, Vilkpėdės g. 22, Vilnius, Lithuania

Kontaktinis el. paštas: [email protected]

"Laito" nurodo

 • šią svetainę, įskaitant jos subdomenus ir bet kurią kitą svetainę, per kurią Savininkas teikia savo Paslaugą
 • mobiliųjų, planšetinių ir kitų išmaniųjų įrenginių sistemų aplikacijos;
 • Paslaugas;

Šie dokumentai yra įtraukti į šias sąlygas kaip nuoroda:

 • Galutinio vartotojo licencijos sutartis

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Jei nenurodyta kitaip, šiame skyriuje nurodytos naudojimo sąlygos taikomos naudojant Laito.

Tam tikrais atvejais gali būti taikomos vienkartinės arba papildomos naudojimo ar prieigos sąlygos ir tokiais atvejais jos yra papildomai nurodytos šiame dokumente.

Paskyros registracija

Norėdami naudotis Paslauga, Naudotojai turi užsiregistruoti arba susikurti Naudotojo paskyrą, išsamiai ir teisingai pateikti visus reikiamus duomenis ar informaciją.

To nepadarius, Paslauga nebus teikiama.

Naudotojai yra atsakingi už savo prisijungimo duomenų konfidencialumą ir saugumą. Dėl šios priežasties Naudotojai taip pat privalo pasirinkti slaptažodžius, atitinkančius aukščiausius Laito leidžiamus stiprumo standartus.

Registruodamiesi Naudotojai sutinka būti visiškai atsakingi už visą veiklą, kuri atliekama naudojant jų vartotojo vardą ir slaptažodį.

Naudotojai privalo nedelsdami ir nedviprasmiškai informuoti Savininką šiame dokumente nurodytais kontaktiniais duomenimis, jei mano, kad jų asmeninė informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, Naudotojo paskyras, prieigos kredencialus ar asmens duomenis, buvo pažeista, neteisėtai atskleista ar pavogta.

Paskyros registracijos sąlygos

Naudotojų paskyrų registracijai Laito taikomos toliau nurodytos sąlygos. Registruodamiesi Naudotojai sutinka laikytis tokių sąlygų.

 • Paskyros, užregistruotos robotais ar kitais automatizuotais metodais, neleidžiamos.
 • Jei nenurodyta kitaip, kiekvienas Naudotojas turi registruoti tik vieną paskyrą.
 • Nebent aiškiai leidžiama, Naudotojo paskyra negali būti bendrinama su kitais asmenimis.

Paskyros nutraukimas

Naudotojai gali nutraukti savo paskyrą ir nustoti naudotis Paslauga bet kuriuo metu atlikdami šiuos veiksmus:

 • Naudodami Laito paskyros nutraukimo įrankius.
 • Tiesiogiai susisiekus su Savininku šiame dokumente nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Paskyros sustabdymas ir ištrynimas

Savininkas pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu ir be įspėjimo sustabdyti arba ištrinti Naudotojo paskyras, kurias jis laiko netinkamomis, įžeidžiančiomis ar pažeidžiančiomis šias Sąlygas.

Naudotojų paskyrų sustabdymas arba ištrynimas nesuteikia Naudotojams teisės į jokias pretenzijas dėl kompensacijos, žalos ar kompensacijos.

Paskyrų sustabdymas arba ištrynimas dėl priežasčių, priskirtinų Naudotojui, neatleidžia Naudotojo nuo taikomų mokesčių ar kainų mokėjimo.

Laito turinys

Jei nenurodyta kitaip, visas „Laito“ turinys priklauso Savininkui.

Naudotojai supranta, kad „Laito“ pateikia tik rekomendacijas ir gali būti nesutapimų tarp „Laito“ pateiktų duomenų ir produkto etiketės. Todėl naudotojai, siekdami gauti tikslią informaciją, privalo skaityti produkto etiketes.

Savininkas deda visas pastangas siekdamas užtikrinti, kad Laito pateiktas turinys nepažeistų jokių galiojančių teisinių nuostatų ar trečiųjų šalių teisių. Tačiau ne visada gali būti įmanoma pasiekti tokį rezultatą.

Tokiais atvejais, nepažeidžiant jokių teisinių Vartotojų prerogatyvų įgyvendinti savo teises, Naudotojų maloniai prašoma pranešti apie susijusius skundus šiame dokumente nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Teisės į Laito turinį - Visos teisės saugomos

Savininkas turi ir pasilieka visas intelektinės nuosavybės teises į bet kokį tokį turinį.

Todėl naudotojai negali naudoti tokio turinio jokiu būdu, kuris nėra būtinas arba numanomas tinkamai naudojant Paslaugą.

Visų pirma, bet be apribojimų, Naudotojai negali kopijuoti, atsisiųsti, dalytis (neviršijant toliau nurodytų apribojimų), keisti, versti, transformuoti, skelbti, perduoti, parduoti, sublicencijuoti, redaguoti, perduoti / priskirti trečiosioms šalims arba kurti išvestinių kūrinių iš Laito prieinamo turinio, taip pat neleisti jokiai trečiajai šaliai tai padaryti per Naudotoją ar savo įrenginį, net ir be Naudotojo žinios.

Kai aiškiai nurodyta Laito, Naudotojas gali atsisiųsti, kopijuoti ir (arba) dalytis tam tikru per Laito prieinamą turinį tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui ir su sąlyga, kad autorių teisių priskyrimai ir visi kiti Savininko prašomi priskyrimai yra tinkamai įgyvendinti.

Bet kokie taikomi įstatymų apribojimai ar autorių teisių išimtis lieka nepakitę.

Naudotojų pateikiamas turinys

Savininkas leidžia Naudotojams įkelti, bendrinti arba pateikti savo turinį „Laito“.

Pateikdami turinį „Laito“, Naudotojai patvirtina, kad jiems tai įstatymiškai leidžiama ir kad jie nepažeidžia jokių įstatymų nuostatų ir (arba) trečiųjų šalių teisių.

Daugiau įžvalgų apie priimtiną turinį rasite šių sąlygų skiltyje, kurioje išsamiai aprašomi priimtini naudojimo būdai.

Vartotojai pripažįsta ir sutinka, kad teikdami savo turinį „Laito“, jie suteikia Savininkui neišskirtinę, pasaulinę, visiškai apmokėtą ir nemokamą, neatšaukiamą, neterminuotą (arba visam apsaugos laikotarpiui), sublicencijuojamą ir perleidžiamą licenciją. naudoti, pasiekti, saugoti, atgaminti, keisti, platinti, publikuoti, perdirbti į išvestinius kūrinius, transliuoti, transliuoti, perduoti ar kitaip panaudoti tokį turinį savo Paslaugai teikti ir reklamuoti bet kokia žiniasklaidos priemone ar būdu.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, Vartotojai atsisako bet kokių neturtinių teisių, susijusių su turiniu, kurį jie pateikia Laito.

Vartotojai pripažįsta, sutinka ir patvirtina, kad visam turiniui, kurį jie teikia per Laito, yra taikomos tos pačios bendrosios sąlygos, nustatytos Laito turiniui.

Atsakomybė už pateiktą turinį

Naudotojai yra visiškai atsakingi už bet kokį turinį, kurį jie įkelia, skelbia, bendrina ar pateikia per Laito.

Tačiau Savininkas pasilieka teisę pašalinti, ištrinti arba blokuoti tokį turinį savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo neleisti įkeliančiam Vartotojui prieigą prie Laito:

 • sužinojęs apie bet kokį (tariamą) šių Sąlygų, trečiųjų šalių teisių ar taikomų įstatymų pažeidimą, pagrįstą tokiu turiniu;
 • jei gaunamas pranešimas apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą;
 • jei gaunamas pranešimas apie trečiosios šalies privatumo, įskaitant jų intymų privatumą, pažeidimą; valdžios institucijos nurodymu; arba
 • kai Savininkas yra informuojamas, kad turinys, būdamas pasiekiamas per Laito, gali kelti pavojų Vartotojams, trečiosioms šalims ir (arba) Paslaugos prieinamumui.

Turinio pašalinimas, ištrynimas ar blokavimas nesuteikia Naudotojams, pateikusiems tokį turinį arba už jį atsakingiems, pretenzijų dėl kompensacijos, žalos ar kompensacijos.

Vartotojai sutinka apsaugoti Savininką nuo bet kokių pareikštų pretenzijų ir (arba) žalos, patirtos dėl turinio, kurį jie pateikė ar pateikė per Laito.

Turinio pašalinimas iš „Laito“ dalių, pasiekiamų „App Store“

Jei turinys, apie kurį pranešta, yra nepriimtinas, jis bus pašalintas per 24 valandas, o turinį pateikusiam Naudotojui bus uždrausta naudotis Paslauga.

Prieiga prie išorinių išteklių

Per Laito Vartotojai gali turėti prieigą prie išorinių išteklių, kuriuos teikia trečiosios šalys. Vartotojai pripažįsta ir sutinka, kad Savininkas nekontroliuoja tokių išteklių, todėl nėra atsakingas už jų turinį ir prieinamumą.

Sąlygos, taikomos bet kokiems trečiųjų šalių teikiamiems ištekliams, įskaitant tas, kurios taikomos bet kokiam galimam turinio teisių suteikimui, atsiranda dėl kiekvienos tokios trečiosios šalies taisyklių ir sąlygų arba, jei tokių nėra, taikomų įstatymų.

Priimtinas naudojimas

Laito ir Paslaugos gali būti naudojamos tik tiek, kiek jos yra numatytos pagal šias Sąlygas ir galiojančius įstatymus.

Naudotojai yra išimtinai atsakingi už tai, kad jų naudojimasis Laito ir (arba) Paslauga nepažeistų jokių galiojančių įstatymų, taisyklių ar trečiųjų šalių teisių.

Todėl Savininkas pasilieka teisę imtis bet kokių tinkamų priemonių savo teisėtiems interesams apsaugoti, įskaitant neleisti Naudotojams naudotis „Laito“ ar Paslauga, nutraukti sutartis, pranešti kompetentingoms institucijoms, pvz. – kai įtariama, kad Naudotojai pažeidžia įstatymus, reglamentus, trečiųjų šalių teises ir (arba) šias Sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, užsiimdami bet kuria iš šių veiksmų:

Naudojimo apribojimai

 • apsimesti, kad įvykdo bet kokią galimą sąlygą ar reikalavimus norint patekti į „Laito“ ir (arba) naudotis Paslaugomis, pavyzdžiui, būti pilnamečiu pagal įstatymus arba kvalifikuoti kaip vartotoją;
 • slėpti savo tapatybę arba pavogti kieno nors kito tapatybę arba apsimesti trečiąja šalimi arba jai atstovauti, jei tokia trečioji šalis neleidžia to daryti;
 • manipuliuoti identifikatoriais, siekiant užmaskuoti ar kitaip nuslėpti savo pranešimų ar paskelbto turinio kilmę;
 • šmeižti, piktnaudžiauti, priekabiauti, naudoti grasinančius veiksmus, grasinti ar kitaip pažeisti kitų asmenų teises;
 • reklamuoti veiklą, kuri gali kelti pavojų Naudotojo ar bet kurio kito Naudotojo gyvybei arba sukelti fizinę žalą. Tai apima, bet neapsiribojant, grasinimus nusižudyti ar kurstymą nusižudyti, tyčinę fizinę traumą, nelegalių narkotikų vartojimą ar nesaikingą girtavimą. Jokiam Naudotojui jokiu būdu neleidžiama Laito skelbti bet kokį turinį, skatinantį ir/ar skatinantį ir/ar demonstruojantį savidestruktyvų ar smurtinį elgesį;
 • tirti, nuskaityti ar testuoti Laito pažeidžiamumą, įskaitant paslaugas ar bet kokį tinklą, prijungtą prie svetainės, taip pat nepažeisti Laito saugos ar autentifikavimo priemonių, įskaitant paslaugas ar bet kokį tinklą, prijungtą prie Laito;
 • bet kokios kenkėjiškos programos įdiegimas, įdėjimas, įkėlimas ar kitoks įtraukimas į „Laito“ arba per jį;
 • piktnaudžiauti, besaikiu ar kitaip netinkamai naudoti Laito ar techninę infrastruktūrą (pvz.: šiukšlių siuntimo tikslais);
 • bandymas sutrikdyti ar sugadinti techninę infrastruktūrą tokiu būdu, kuris kenkia arba pernelyg apsunkina Laito ar Paslaugą;

Perteklinis Paslaugos naudojimas

 • besaikis Laito resurso naudojimas kitų Laito Naudotojų atžvilgiu – tokiais atvejais Savininkas savo nuožiūra papildomai pasilieka teisę sustabdyti Naudotojo paskyrą arba apriboti su tuo susijusią veiklą, kol Naudotojas sumažins perteklinį vartojimą;

Automatinis duomenų nuskaitymas

 • bet kokių automatizuotų procesų, skirtų informacijai, duomenims ir (arba) turiniui iš „Laito“ ir visų su tuo susijusių skaitmeninių savybių išgavimo, surinkimo ar išgryninimo, pritaikymas, nebent Savininkas tai aiškiai leistų;

Turinio apribojimai:

 • neteisėto, nepadoraus, neteisėto, šmeižikiško ar netinkamo turinio platinimas arba skelbimas;
 • skelbti bet kokį turinį, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai skatina neapykantą, rasizmą, diskriminaciją, pornografiją, smurtą;
 • platinti ar skelbti bet kokį melagingą ar galintį sukelti nepagrįstą aliarmą turinį;
 • naudoti Laito neteisėtai ir be teisėto teisių turėtojo sutikimo skelbti, platinti ar kitaip teikti turinį, saugomą intelektinės nuosavybės įstatymų, įskaitant, bet neapsiribojant, patentų, prekių ženklų ar autorių teisių įstatymus;
 • naudojant Laito skelbti, platinti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokį kitą turinį, kuris pažeidžia bet kokias trečiųjų šalių teises, įskaitant, bet neapsiribojant, valstybės, karines, komercines ar profesines paslaptis ir asmens duomenis;
 • skelbti bet kokį turinį ar vykdyti bet kokią veiklą, kuri trikdo, pertraukia, kenkia ar kitaip pažeidžia Laito ar kito Naudotojo patirties ar įrenginių vientisumą. Tokia veikla apima: šiukšlių siuntimą, neteisėtų reklamų platinimą, sukčiavimą, kitų sukčiavimą, kenkėjiškų programų ar virusų platinimą ir pan.;

Vartotojo apsauga

 • neteisėtai pasisavinti bet kokią kito Naudotojo naudojamą paskyrą;
 • rinkti arba rinkti bet kokią kitų Naudotojų asmenybę identifikuojančią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, jų el. pašto adresus ar kontaktinę informaciją, apeinant kitų Naudotojų paskyrų privatumo nuostatas Laito ar kitomis priemonėmis;
 • naudoti bet kokią informaciją, susijusią su kitais Naudotojais, įskaitant asmeninius ar kontaktinius duomenis, kitais tikslais, nei numatyta Laito;

Komercinio naudojimo apribojimai

 • registruojantis arba naudojant „Laito“ bet kokiu būdu reklamuoti, parduoti ar reklamuoti produktus ar paslaugas;
 • nurodant ar bandant bet kokiu būdu numanyti, kad Naudotojas palaiko kvalifikuotus santykius su Laito arba kad Laito bet kokiu tikslu palaikė Naudotoją, Naudotojo produktus ar paslaugas arba bet kurios trečiosios šalies produktus ir paslaugas;

Programinės įrangos licencija

Visos intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisės ir visos kitos išskirtinės teisės į programinę įrangą ar technines programas, įterptas į „Laito“ arba su ja susijusios, priklauso Savininkui ir (arba) jo licencijų išdavėjams.

Atsižvelgdamas į tai, kad Naudotojai laikosi šių Sąlygų nuostatų, Savininkas tik suteikia Naudotojams atšaukiamą, neišskirtinę, sublicencijuojamą ir neperleidžiamą licenciją naudoti programinę įrangą ir (arba) kitas technines priemones, įterptas į Paslaugą Laito ir siūlomos Paslaugos apimtyje ir tikslais. Ši licencija nesuteikia Naudotojams jokių teisių prieiti, naudoti ar atskleisti pirminį šaltinio kodą. Visi metodai, algoritmai ir procedūros, esančios programinėje įrangoje ir bet kokia su ja susijusi dokumentacija, yra vienintelė Savininko arba jo licencijos išdavėjų nuosavybė.

Visos teisės ir licencijų suteikimas Naudotojams nedelsiant nustoja galioti nutraukus Sutartį arba pasibaigus jos galiojimui.

Nepažeidžiant to, kas išdėstyta pirmiau, pagal šią licenciją Naudotojai gali atsisiųsti, įdiegti, naudoti ir paleisti programinę įrangą leidžiamame įrenginių skaičiuje, jei tokie įrenginiai yra įprasti ir naujausi technologijų ir rinkos standartų požiūriu.

Savininkas pasilieka teisę išleisti Laito ir/ar su juo susijusios programinės įrangos atnaujinimus, pataisymus ir tolesnius patobulinimus bei teikti juos Naudotojams nemokamai. Naudotojams gali tekti atsisiųsti ir įdiegti tokius naujinimus, kad galėtų toliau naudotis Laito ir (arba) su juo susijusia programine įranga.

Atsakomybė ir žalos atlyginimas

Žalos atlyginimas

Naudotojas sutinka atlyginti žalą ir apsaugoti Savininką ir jo dukterines įmones, filialus, pareigūnus, direktorius, agentus, bendraautorius, partnerius ir darbuotojus nuo bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, advokato mokesčius ir išlaidas. Bet kuri trečioji šalis dėl bet kokio kalto Paslaugos naudojimo ar prisijungimo prie jos, šių Sąlygų pažeidimo, bet kokių trečiųjų šalių teisių ar įstatyminių nuostatų pažeidimo, kurį padarė Naudotojas ar jo filialai, pareigūnai, direktoriai, agentai, bendradarbiai ar prekių ženklų kūrėjams, partneriams ir darbuotojams, kiek tai leidžia taikytini teisės aktai.

Atsakomybės apribojimas

Jei aiškiai nenurodyta kitaip ir nepažeidžiant galiojančių įstatymų nustatytų atsakomybės už gaminį nuostatų, Naudotojai neturi teisės reikalauti atlyginti žalą Savininkui (ar bet kuriam jo vardu veikiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui). Laito nėra atsakingi už rodomų duomenų teisingumą ir Naudotojai privalo skaityti informaciją ant produkto pakuotės.

Visų pirma, laikantis aukščiau nurodytų ribų, Savininkas nėra atsakingas už:

 • bet kokius nuostolius, kurie nėra tiesioginė Savininko Sąlygų pažeidimo pasekmė;
 • bet kokie verslo galimybių praradimai ir bet kokie kiti nuostoliai, net netiesioginiai, kuriuos gali patirti Naudotojas (pvz., prekybos nuostoliai, pajamų, pajamų, pelno ar numatomų santaupų praradimas, sutarčių ar verslo santykių praradimas, bet tuo neapsiribojant, reputacijos ar prestižo praradimas ir pan.);
 • neteisinga informacija apie produktų sudedamąsias dalis, alergenus ar maisto priedus. Vartotojas supranta, kad Laito įžvalgos yra rekomendacijos ir gali būti rodoma netiksli informacija apie produktus;
 • žala ar nuostoliai, atsiradę dėl Laito veiklos pertrūkių ar gedimų dėl nenugalimos jėgos veiksmų arba nenumatytų ir nenumatytų įvykių ir bet kuriuo atveju nepriklausomų nuo valios ir nuo Savininko valios nepriklausančių, pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, gedimai ar telefono ar elektros linijų, interneto ir (ar) kitų perdavimo priemonių sutrikimai, interneto svetainių nepasiekiamumas, streikai, stichinės nelaimės, virusai ir kibernetinės atakos, produktų, trečiųjų šalių paslaugų ar taikomųjų programų pristatymo sutrikimai;
 • bet kokia žala ar nuostoliai, atsiradę dėl virusų ar kitų kenkėjiškų programų, esančių failuose, kuriuos galima atsisiųsti iš interneto arba per Laito, arba prijungtus prie jų. Naudotojai yra atsakingi už pakankamų saugumo priemonių, tokių kaip antivirusinės ir ugniasienės, įgyvendinimą, kad būtų užkirstas kelias bet kokiai tokiai infekcijai ar atakai, ir už visų duomenų ar informacijos, kuria keičiamasi arba įkeliama į Laito, atsargines kopijas.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, toliau nurodytas apribojimas taikomas visiems Naudotojams, kurie nėra kvalifikuoti kaip naudotojai. Bet kokiu atsakomybės atveju kompensacija negali viršyti visų mokėjimų, kuriuos Savininkas pagal sutartį gavo, gaus ar gaus iš Naudotojo per 12 mėnesių laikotarpį arba Sutarties galiojimo laikotarpį, jei trumpesnis.

Bendrosios nuostatos

Atsisakymas

Savininko nesugebėjimas patvirtinti kokios nors teisės ar nuostatos pagal šias Sąlygas nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisako. Joks atsisakymas nelaikomas tolesniu ar nuolatiniu tokios ar bet kokios kitos sąlygos atsisakymu.

Paslaugos nutraukimas

Siekdamas užtikrinti geriausią įmanomą paslaugų lygį, Savininkas pasilieka teisę nutraukti Paslaugos teikimą dėl priežiūros, sistemos atnaujinimų ar bet kokių kitų pakeitimų, apie tai atitinkamai informuodamas Naudotojus.

Įstatymo ribose Savininkas taip pat gali nuspręsti sustabdyti arba visiškai nutraukti Paslaugos teikimą. Jei Paslauga bus nutraukta, Savininkas bendradarbiaus su Naudotojais, kad jie galėtų atšaukti Asmens duomenis ar informaciją, ir gerbs Naudotojų teises, susijusias su tolesniu produkto naudojimu ir (arba) kompensavimu, kaip numatyta galiojančiuose teisės aktuose.

Be to, Paslauga gali būti nepasiekiama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Savininko, pvz., „force majeure“ įvykių (infrastruktūros gedimų ar elektros energijos tiekimo sutrikimų ir pan.).

Paslaugų perpardavimas

Naudotojai negali atgaminti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar naudoti jokios „Laito“ ir jos Paslaugos dalies be aiškaus išankstinio raštiško Savininko leidimo, suteikto tiesiogiai arba per teisėtą perpardavimo programą.

Privatumo politika

Norėdami sužinoti daugiau apie savo Asmens duomenų naudojimą, Vartotojai turi skaityti Laito privatumo politiką.

Intelektinės nuosavybės teisės

Nepažeidžiant jokių konkretesnių šių Sąlygų nuostatų, bet kokios intelektinės nuosavybės teisės, tokios kaip autorių teisės, prekės ženklų teisės, patentų teisės ir dizaino teisės, susijusios su „Laito“, yra išskirtinė savininko arba jo licencijų išdavėjų nuosavybė ir joms taikoma atitinkamų įstatymų suteikta apsauga, įstatymus ar tarptautines sutartis, susijusias su intelektine nuosavybe.

Visi prekių ženklai – vardiniai arba vaizdiniai – ir visi kiti ženklai, prekių pavadinimai, paslaugų ženklai, žodiniai ženklai, iliustracijos, vaizdai ar logotipai, atsirandantys su Laito, yra ir išlieka išskirtinė Savininko arba jo licencijos išdavėjų nuosavybė ir jiems taikomos taikomų įstatymų ar tarptautinių sutarčių, susijusių su intelektine nuosavybe, suteikiama apsauga.

Šių sąlygų pakeitimai

Savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu taisyti ar kitaip keisti šias Sąlygas. Tokiais atvejais Savininkas tinkamai informuos Naudotoją apie šiuos pakeitimus.

Tokie pakeitimai turės įtakos santykiams su Naudotoju tik nuo tos datos, apie kurią buvo pranešta Naudotojams.

Tolesnis naudojimasis Paslauga reikš, kad Naudotojas sutinka su pakeistomis Sąlygomis. Jei Naudotojai nenori būti saistomi pakeitimų, jie privalo nustoti naudotis Paslauga ir gali nutraukti Sutartį.

Taikytina ankstesnė versija bus taikoma santykiams iki Naudotojo sutikimo. Naudotojas gali gauti bet kurią ankstesnę versiją iš Savininko.

Sutarties perleidimas

Savininkas pasilieka teisę perleisti, perleisti, disponuoti naujoviškai arba sudaryti subrangos sutartis bet kokias ar visas teises ar pareigas pagal šias Sąlygas, atsižvelgdamas į teisėtus Naudotojo interesus. Atitinkamai bus taikomos nuostatos dėl šių Sąlygų pakeitimų.

Naudotojai negali jokiu būdu perleisti ar perleisti savo teisių ar pareigų pagal šias Sąlygas be raštiško Savininko leidimo.

Kontaktai

Visi su Laito naudojimu susiję pranešimai turi būti siunčiami šiame dokumente nurodyta kontaktine informacija.

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata būtų laikoma arba taptų negaliojančia arba neįgyvendinama pagal galiojančius įstatymus, tokios nuostatos negaliojimas arba neįgyvendinamumas neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui, kurios lieka visiškai galioti ir galioti.

EU Naudotojai

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata būtų arba būtų pripažinta negaliojančia, negaliojančia ar neįgyvendinama, šalys turi daryti viską, kad taikiai susitartų dėl galiojančių ir vykdytinų nuostatų, taip pakeisdamos negaliojančias, negaliojančias ar neįgyvendinamas dalis.

To nepadarius, negaliojančios, negaliojančios arba neįgyvendinamos nuostatos pakeičiamos galiojančiomis įstatymų nuostatomis, jei tai leidžiama arba nurodyta pagal galiojančius įstatymus.

Neatsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, tam tikros šių Sąlygų nuostatos negaliojimas, negaliojimas arba negalėjimas vykdyti tam tikros Sutarties nedaro negaliojančios visos Sutarties, nebent atskirtos nuostatos yra esminės Sutarties atžvilgiu arba tokios svarbios, kad šalys nebūtų sudariusios sutarties. Sutartį, jei jie būtų žinoję, kad nuostata negalios, arba tais atvejais, kai likusios nuostatos bet kuriai iš šalių pavers nepriimtinus sunkumus.

Galiojanti teisė

Šias sąlygas reglamentuoja vietos, kurioje yra Savininkas, teisė, kaip nurodyta atitinkamame šio dokumento skyriuje, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus.

Nacionalinė teisė

Tačiau, nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, jei šalies, kurioje yra Naudotojas, įstatymai numato aukštesnį taikomą vartotojų apsaugos standartą, tokie aukštesni standartai turi viršenybę.

Visos teisės saugomos © 2024 Laito